Dari ▪ صدای آمريکا منبع مؤثق خبرهای جهان

VOANews.com

23 جولای 2009 

امروز در صدای امریکا:

اخبار در ۴۵ لسان
karzai1
رئیس جمهور حامد کرزی میگوید با این مناظره انتخاباتی مقاطعه خواهد کرد. و یکی از کاندیدان عمده دیگر انتخابات نیز گفته است در مناظره حاضر نخواهد شد.


اقتصادی، تجارتی

علمی، صحی، فزهنگی