Dari ▪ صدای آمريکا منبع مؤثق خبرهای جهان

VOANews.com

05 نومبر 2009 

امروز در صدای امریکا:

اخبار در ۴۵ لسان
UNLogo
ملل متحد می گوید حد اقل ششصد تن از کارکنان خود را که در افغانستان فعالیت مینمایند،بصورت مؤقت در جاهای دیگر انتقال می دهد.