Wordpress Themes

سنخ شناسی استادی

p8250014

بعضی از اساتیدهستند که وقتی سر کلاسشان می نشینی، مهم نیست که چه درس می دهند. در کلامشان و حتی در تعاریف خارج از کلاسشان، می شود کلی ایده و مسئله ناب پیدا کرد. کلی ایده برای اینکه بشود آنها را پروراند.

بعضی از اساتید هستند که وقتی متصل می شوند به کتاب، درس یا مسئله ای، هیچ خودآموزی و هیچ مجزا خواندنی چنان فهمی را برایت حاصل نمی آورد که او با توضیحش می تواند شیر فهمت کند.

بعضی از اساتید هستند که جدیتشان در استادیست که وادارت می کند به کار و تلاش. شاید چیزی به تو ندهند، اما نظمشان می شود یک راه بر. استادی که می تواند تمام توان شما را برانگیزاند تا رد یک مطلب را بگیرید و تا انتها بپرورانیدش.

بعضی از اساتید هستند که کافیست راهی را به تو نشان دهند و مسیری را برایت هموار کنند. باید که استاد راهنمای پروژه هایت باشند تا بدانی که نصف راه را می شود با گفتگویی با ایشان پیش برد.

و اما بعضی از اساتید هستند که کلاسشان سراسر بصیرت است. آخر کلاس نمی دانی از روی چه چیزی درس داده شده، حتی نمی توانی کلاس را تعریف کنی، اما حس می کنی که پر شده ای. حس می کنی که ذهنت راه افتاده. کم داریم از این اساتید. کم داریم استادی که بشود درست اندیشیدن را از او آموخت. باید که این اساتید را قدر دانست، خصوصا در این زمانه علم گریز و عالم ستیز. در این زمانه که نگرانی ات زیاد است برای جایگاه های استادی ای که ذهن ها را باز و بیدار می کنند. دکتر اباذری یکی از این اساتید است. استادی که گمان نکنم کسی باشد که برای کلاس هایش استرسی نداشته باشد. کسی باشد که سر کلاسش احساس نکند که چقدر نخوانده دارد که باید بخواند. استادی که سر کلاسش هر چیزی را باید خواند. هفته آینده دردانشکده ما تجلیل این استاد است. تجلیلی برای حفظ شان و جایگاه استادی که صاحب نظر است. به اندازه درسی که از ایشان آموختم سپاسگزارشان هستم و پیشنهاد می کنم که دوستان جامعه شناسی خوانده یا جامعه شناسی دوست در تجلیلش حاضر شوند.

نکوداشت دکتر یوسفعلی اباذری

یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ساعت پنج بعدازظهر

تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


دعواهای حقیقی که به اسم جدل های مجازی جا زده می شود!

کتابخانه است که ما داریم؟!

روزتان مبارک

زنان و مردانی که با جنسیت شان به جنگ هم می روند!

طرحی برای حذف تفکر اصولی در اقتصاد

مسائلی که با جواب یک خطی باید حل شوند!