Our Web site will undergo scheduled maintenance from 9pm ET to 11pm ET on Friday, April 10, 2015. During this time, you may find that our web pages are slow to load or that certain applications are not working. We apologize for any inconvenience.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ - Tiếng Việt

Vietnamese-Language Resources

Trên trang này:

Việt thông tin trên các trang khác:


Tài Liệu về Sức Khoẻ và Môi Trường Health and Environmental Information from EPA

Tài Liệu về Sức Khoẻ
General Health Information

Đầu Trang Top of Page


Sức Khoẻ của Trẻ Em
Children's Health

Đầu Trang Top of Page


Không Khí
Air

Đầu Trang Top of Page


Suyễn
Asthma

Đầu Trang Top of Page


Mốc
Mold

Đầu Trang Top of Page


Tiêu Thụ Cá
Fish Consumption

Đầu Trang Top of Page


Nước
Water

Đầu Trang Top of Page


Thuốc trừ sâu và các chất độc hại
Pesticides and Toxic Substances

Đầu Trang Top of Page


Công lý Môi trường
Environmental Justice

Đầu Trang Top of Page


Tài liệu về sức khỏe và môi trường từ các cơ quan khác của chính phủ
Health and Environmental Information from Other Government Websites

Quý vị sẽ tìm thêm được tài liệu tiếng Việt về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, môi sinh và các

Cục Nghiên Cứu Địa Chất Hoa Kỳ (USGS)

U.S. Geological Survey (USGS)

Cơ Quan Liên Bang Đặc Trách Tình Huống Khẩn Cấp (FEMA)
Federal Emergency Management Agency (FEMA)