Zhenan Bao

Publications

Ultrahigh Surface Area Three-Dimensional Porous Graphitic Carbon from Conjugated Polymeric Molecular Framework. John W. F. To, Zheng Chen, Hongbin Yao, Jiajun He, Kwanpyo Kim, Ho-Hsiu Chou, Lijia Pan, Jennifer Wilcox, Yi Cui, Zhenan Bao. ACS Central Science, 1, 68-76. 2015.