High-efficiency Oxygen Reduction to Hydrogen Peroxide Catalyzed by Oxidized Carbon Materials

Authors: 
Zhiyi Lu, Guangxu Chen, Samira Siahrostami, Zhihua Chen, Kai Liu, Jin Xie, Lei Liao, Dingchang Lin, Yayuan Liu, Thomas F. Jaramillo, Jens K. Nørskov, Yi Cui
Year of publication: 
2017
Journal: 
Nature Catalysis