Displaying 1 - 56 of 56

Daphna Bassok

,

RaeHyuck Lee

,

Sean F. Reardon

,

Jane Waldfogel

2015

Yaojiang Shi

,

Linxiu Zhang

,

Yue Ma

,

Hongmei Yi

,

Chengfang Liu

,

Natalie Johnson

,

James Chu

,

Prashant Loyalka

,

Scott Rozelle

2014

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

Andrew McEachin

,

Luke C. Miller

,

James Wyckoff

2014

Prashant Loyalka

,

Chengfang Liu

,

Yingquan Song

,

Hongmei Yi

,

Xiaoting Huang

,

Jianguo Wei

,

Linxiu Zhang

,

Yaojiang Shi

,

James Chu

,

Scott Rozelle

2013

Martin Carnoy

,

Prashant Loyalka

,

Maria Dobryakova

,

Rafiq Dossani

,

Isak Froumin

,

Katherine Kuhns

,

Jandhyala Tilak

,

Rong Wang

2013

Donald Boyd

,

Hamilton Lankford

,

Susanna Loeb

,

Matthew Ronfeldt

,

James Wyckoff

2011

Sean F. Reardon

,

Chad R. Farrell

,

Stephen A. Matthews

,

David O’Sullivand

,

Kendra Bischoff

,

Glenn Firebaugh

2009

Barrett A. Lee

,

Sean F. Reardon

,

Glenn Firebaugh

,

Chad R. Farrel

,

Stephen A. Matthews

,

David O’Sullivand

2008

Sean F. Reardon

,

Stephen A. Matthews

,

David O’Sullivand

,

Barrett A. Lee

,

Glenn Firebaugh

,

Chad R. Farrell

,

Kendra Bischoff

2008