Medinnovo founder Marta Zanchi: Never Giving Up

Medinnovo founder Marta Zanchi with Greeshma Somashekar