ಹುಡುಕಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 1. Depression get the best of me sometimes.

 2. I'm back home in Atlanta, and it feels like my spirit is enjoying the most nutritious & delicious breakfast. I'm coming back to life. 🍁🍑🇺🇸

 3. Gotta make smarter choices. 😩

 4. Roots 🍁🍑 madmeowz @ Little Five Points

 5. I've really matured a lot

 6. Never stress. Just pray.

 7. Blessed in all kind of ways.

 8. When Prayer becomes a habit, you'll receive unexpected Blessings just for being faithful.

 9. every time i go somewhere security tries to kick me out for napping in the club

 10. It's my Birthday I'm 20yrs 💖 dam hope y'all ready for 2017

 11. What God has for you is for YOU trust and believe

 12. dreams and nightmares intro automatically makes meek mill's entire career worthwhile no matter what he does

 13. This is amazing 🙌🏾God is awesome

 14. idk if i can vote twice but GO KELLY ALSO I LOVE YOUR LIL DAVE TATTOO

 15. IM DONE! I'm naming it 'Fulbe' 💖💖🌸 (Inspired by the Fulani tribe in Northern Nigeria)

 16. Lord, i'm trusting in Your way. though it may be wild, i know You have a plan. for Your glory & for my good.

 17. Me to me: So you're just not gonna study for your final huh?

 18. i jus pray that the person i fck wit keep it 100 wit me and never do no sneaky shit behind my bck

 19. Trying to figure out an email subject line is the adult version of spending 30 minutes on an Instagram caption.

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.