Konsènan Fòm W-9, Demand pou Nimewo Idantifikasyon Kontribyab ak Sètifikasyon

Itilize Fòm W-9 la pou bay enfòmasyon ki korèk de Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN) ou a moun ki dwe retounen yon Deklarasyon Enfòmasyon bay IRS pou l rapòte, pa ekzanp:

  • Revni yo peye w. 
  • Tranzaksyon imobilye yo. 
  • Enterè ou peye sou ipotèk. 
  • Si ou achte ou abandone yon propriyete garanti. 
  • Anilasyon dèt.
  • Kontribisyon ou fè sou IRA.

Revizyon Aktyèl


Sitiyasyon ki Evolye Dènyèman

Lwa Piblik 115-97 chanje to prelèvman nan sous la de 28% a 24%.


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil