Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit--EITC hay EIC), là quyền lợi dành cho người đi làm có lợi tức từ mức thấp tới trung bình. Muốn hội đủ tiêu chuẩn, quý vị phải đáp ứng một số quy định và khai thuế, ngay cả khi không nợ thuế, hoặc không bị bắt buộc phải khai thuế. EITC hạ giảm số tiền thuế phải nộp, và còn có thể hoàn lại tiền cho quý vị.

Khi Nào Tôi Sẽ Được Tiền Hoàn Thuế của Tôi?

Nếu quý vị xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (Earned Income Tax Credit, hay EITC) hoặc Tín Thuế Thêm cho Trẻ Em (Additional Child Tax Credit, hay ACTC) trên bản khai thuế thì IRS phải giữ lại tiền hoàn thuế của quý vị cho đến giữa tháng Hai – ngay cả khi phần tiền này không liên quan đến EITC hoặc ACTC.  Tìm hiểu thêm về khi nào quý vị sẽ được hoàn thuế, tại đây.

Cách tốt nhất để theo dõi tình trạng hoàn thuế của quý vị là sử dụng ứng dung Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go trên điện thoại di động (IRS2Go mobile app).

Ai Hội Đủ Tiêu Chuẩn?

Tôi Có Đủ Điều Kiện Được EITC Không? (Do I Qualify for EITC?)

Muốn hội đủ tiêu chuẩn được EITC thì phải có lợi tức do lao động - nghĩa là đi làm cho người khác, hoặc tự điều hành hay sở hữu doanh nghiệp hoặc nông trại - và đáp ứng những quy tắc căn bản. Và quý vị cũng phải đáp ứng các quy tắc phụ trội đối với người lao động không có trẻ hợp thức, hoặc có trẻ đáp ứng mọi quy tắc cứu xét hợp thức. 

Trợ Tá EITC (EITC Assistant)

Nên dùng công cụ Trợ Tá EITC (EITC Assistant) để xem mình có đủ tiêu chuẩn cho các niên thuế sau đây không: 2018, 2017 và 2016. Trợ Tá EITC giúp xác định diện đệ nộp (cương vị khai thuế), xem con của quý vị có là trẻ hợp thức không, quý vị có đủ điều kiện không, và ước lượng EITC tín thuế có thể được.

Hạn Mức Lợi Tức và Bảng Liệt Kê (Income Limits and Table)

Xem EITC: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế cho niên thuế hiện tại, trước đó và sắp đến.   

Khai EITC

Làm Thế Nào Để Khai EITC?

Phải khai thuế để xin hưởng EITC. Hãy biết:

 • những tài liệu cần có
 • những sơ suất lầm lỗi thường gặp - để dè chừng
 • hậu quả nếu có sai sót khi nộp đơn khai EITC
 • cách tìm người giúp chuẩn bị & điền tờ khai
 • phải làm gì nếu đã bị bác tờ khai EITC trong năm trước đó
 • cách khai tín thuế cho những niên thuế đã qua

Đã Nhận Được Thông Báo?

IRS Đã Gởi Thư về EITC Cho Tôi - Vậy Phải Làm Gì? (I Received a Letter from IRS about EITC, What Should I Do?)

Chúng tôi gởi thư báo về EITC, trong đó có thể:

 • đề nghị quý vị khai EITC - nếu hội đủ tiêu chuẩn
 • yêu cầu quý vị gởi thông tin để kiểm chứng đơn khai EITC
 • cho biết thông tin quan trọng về đơn khai trình của quý vị

Trang letter/notice này (letter/notice page) cho biết phải làm gì nếu quý vị nhận được thư tín hay thông báo về EITC từ chúng tôi. 

Nguồn Tài Nguyên Chuyên Biệt (Specialized Resources)

Nên đến Địa Điểm Trung Ương về EITC (EITC Central) để biết những công cụ và thông tin đặc biệt dành riêng cho các đối tác của IRS, tổ chức cộng đồng, hãng sở, cơ quan và văn phòng chánh phủ, và chuyên viên khai thuế.

Trẻ Mất Tích (Missing Children)

IRS hợp tác với NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, hay Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột) để góp sức tìm kiếm những trẻ mất tích. Để biết thêm thông tin:

 • Đến mạng lưới NCMEC.
 • Gọi NCMEC theo số 1-800-843-5678

EITC and Refundable Credit Central

Tools and resources for IRS partners, community organizations, employers, government agencies and offices, and tax preparers.

Get Refundable Credit resources

Giữ Lại Nhiều Tiền Lương Hơn

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động giúp những người lao động và các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế.

Xem thử quý vị có đủ điều kiện không

A credit for people who work, have a Social Security number and have an income below specific thresholds. EITC is a refundable tax credit, which means you may get money back even if they have no tax withheld. Requirements vary for those with or without children.

How Do I Claim EITC?

Tín thuế Thu nhập từ Việc làm (EITC) giúp người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Việc yêu cầu tín thuế này có thể làm giảm số thuế quý vị nợ và cũng có thể mang lại cho quý vị một khoản hoàn thuế lớn hơn.

Get more information about the Earned Income Tax Credit (EITC), learn where to get free tax help, access the EITC glossary and publications, and review other state and local government credits.

Earned Income Tax Credit (EITC) reports and statistics. Find information on program compliance estimates, participation rates and more.

Did you receive an Earned Income Tax Credit (EITC ) letter or notice in the mail? Find out what to do.

Other tax benefits available to taxpayers with a qualifying child.

Education credits like the American Opportunity Tax Credit (AOTC) and the Lifetime Learning Credit (LLC) can help with the cost of higher education. See if you qualify.

Information to help you look up a first time homebuyer credit account.