Giới thiệu về Mẫu W-7, Đơn xin Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế của IRS

Dùng Mẫu W-7 để xin một Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number hay ITIN) của IRS. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu này để gia hạn một ITIN hiện có sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.

ITIN là một số gồm 9 chữ số do Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) Hoa Kỳ cấp cho những cá nhân mà phải có số nhận diện người đóng thuế Hoa Kỳ vì mục đích thuế liên bang của Hoa Kỳ nhưng không có và không đủ điều kiện nhận số an sinh xã hội (SSN).


Sửa đổi hiện tại


Phát triển gần đây


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị